Målgrupper

Sct. Ols' dagbehandling er et tilbud til voksne mænd og kvinder over 18 år, som har problemer med rusmidler og kan følge et misbrugsfrit dagbehandlingsforløb. I dette tilfælde misbrugere der er bosat i en geografisk afstand, som gør det muligt for dem at følge en dagbehandling i Københavns Centrum med 5-10 min. gangafstand fra Hovedbanegården.

Dagbehandlingen er på den ene side en misbrugsfri efterbehandling for brugere, som kommer hjem fra et forløb i døgnbehandling. På den anden side er det også et tilbud til brugere, som klarer den første overgang til en misbrugsfri tilværelse uden døgnforløbets miljøafskærmning og mangler redskaberne til at leve et liv uden misbrug.

Heterogenitet i brugergruppe:
For at optimere brugernes udbytte af at deltage i denne form for misbrugsbehandling bliver der arbejdet med en heterogen brugergruppe, som kan bestå af både ældre og unge såvel som personer med anden etnisk baggrund og forskellige rusmiddelpræferencer. Dette henviser ikke til en påstand om, at behandlingen er velegnet for alle misbrugere, men derimod til viden om mulighederne for at optimere læreudbytte ved at deltage i en heterogen brugergruppe.

Argumentationen for satsningen på denne forskellighed i brugergruppen henviser til et inkluderende praksisideal, som nedtoner tanken om det homogene læremiljø til fordel for heterogene grupper. Mangfoldighed, forskellige læringsstile og læring i fællesskabet er her i højsædet sammen med et vedvarende fokus på, hvad den enkelte kan bidrage med, og hvordan holddannelsen på tværs af brugernes forskelligheder kan medvirke til at fremme personlig udvikling.

Brugerprofil:
Forløbene tilrettelægges individuelt med størst mulig fleksibilitet og rummelighed i forhold til forskellige behov. Denne form for misbrugsbehandling er derfor godt gearet til brugere, hvor der skal tages specielle hensyn. Eksempelvis brugere med anden etnisk baggrund, anden seksuel orientering og vanemæssig adfærd i form af spiseforstyrrelser, ludomani etc. Ydermere personer som har brug for at lære håndtering af smerte, som relaterer til overgreb og svigt tidligt i livet.

Behandlingen er også velegnet for personer, der fremstår som intellektuelt velfungerende, men samtidigt har svært ved at forholde sig til følelser, værdier, sårbarhed etc. Ikke mindst fordi den intellektuelle formåen kan fungere som en beskyttelse, der holder andre mennesker uden for deres intime sfære og derved bidrager til isolation og ensomhed. Også selv om de pågældende giver et umiddelbart indtryk af at fungere godt i deres kommunikation og sociale samvær.

Brugergruppen indbefatter altid personer med særlig stor sårbarhed og et deraf følgende behov for tryghed. Vi er derfor ikke et velegnet tilbud for personer med voldsomt udadreagerende copingstrategier, der f.eks. indbefatter grove trusler og vold. Behandlingen forudsætter således, at brugerne evner at tage et vist ansvar og kan indgå i et socialt samspil med andre uden at skabe for meget frygt omkring sig. Hvad dette angår, er hensynet til fællesskabet et afgørende aspekt, som i sådanne tilfælde betyder, at hensynet til fællesskabet vægtes foran individet. I praksis betyder dette, at behandlingen stopper samarbejdet med brugere, der ikke besidder et ønske om, eller en formåen til, at følge de gældende spilleregler.