Målgrupper

Målgruppen består af voksne mænd og kvinder over 18 år, som herunder er opdelt i nogle af de mest almindelige grupper, der har haft udbytte af denne døgnbehandling. Voksne, der ikke hører ind under de nedenfor skitserede grupperinger, men som i øvrigt matcher brugerprofilen, vil oftest være egnede til et forløb i Sct. Ols’ døgnbehandling.
    Personer, der er velegnet for denne form for misbrugsbehandling:
  • De lidt ældre misbrugere, der har overlevet mange års misbrug og som følge deraf kan være præget af social eksklusion, håbløshed og decideret mangel på livsmod.
  • De lidt yngre misbrugere i alderen 18-24 år, som har en stor sårbarhed og andre problemstillinger udover misbruget.
  • Tilbagefaldsbrugere, der har taget et eller flere tilbagefald efter kortere eller længere perioder uden misbrug. Vi har valgt at dele tilbagefaldsbrugerne ind i grupperne, ”selvmedicinering” og ”forbehold”, idet disse to grupper kan have vidt forskellige behov.
  • Selvmedicineringsgruppen består af personer, der oplever det som decideret smertefuldt at leve et liv uden brug af rusmidler (f.eks. som følge af ubearbejdede problemområder fra barndom/opvækst) og derfor vælger at bruge rusmidler for at opnå lindring.
  • Forbeholdsgruppen består af personer, der tager tilbagefald som følge af forbehold mod at overgå til og fortsætte en afholdende levevis, og derfor vælger at bruge rusmidler i et forsøg på at opnå stemningsændringen "fra de gode gamle dage" uden negative konsekvenser. Personerne i forbeholdsgruppen siger ofte, at tilbagefaldet var en afprøvning af, om de havde genvundet evnen til kontrolleret brug af rusmidler.
  • Personer som kæmper med oprindelig smerteproblematik og stor sårbarhed som følge af svigt og overgreb i barndom og opvækst (individuel psykoterapi er ofte en del af forløbet).
  • Personer der fremstår som intellektuelt velfungerende og samtidigt har svært ved at forholde sig til egne psykiske processer (kerneværdier, følelser, konstruktioner etc.).

Brugerprofil:
Behandlingen er tilsluttet et inkluderende praksisideal, som indebærer en forpligtigelse til at tilpasse behandlingen individuelt. Behandlingen er derfor velegnet til misbrugere, hvor der skal tages særlige hensyn. Eksempelvis personer, der bliver ved med at tage tilbagefald, gravide, anden etnisk baggrund, anden seksuel orientering, spiseforstyrrelser, ludomani etc. Ydermere misbrugere med specielt stor sårbarhed som følge af f.eks. overgreb og svigt tidligt i livet.

Der arbejdes ud fra et inkluderende praksisideal og en deraf følgende tilpasning af forløbet til den enkelte bruger. Der lægges vægt på at udvise fleksibilitet og rummelighed i forhold til den enkeltes behov. Behandlingen er også velegnet for personer, der fremstår som intellektuelt velfunderede, men som samtidig har svært ved at forholde sig til følelser, kerneværdier og sårbarhed etc. De pågældende kan ofte give et umiddelbart indtryk af at være socialt velfungerende og gode til at kommunikere. Det viser sig dog ofte, at deres intellektuelle formåen også fungerer som en beskyttelsesstrategi, der holder andre mennesker uden for deres intimssfære og derved bidrager til følelsesmæssig isolation og ensomhed.

Sct. Ols' er ikke et behandlingstilbud for personer, som vanemæssigt reagerer med at bruge trusler og vold. Forløbet forudsætter, at brugeren har en formåen til at tage ansvar og indgå i et socialt samspil med andre uden at sprede frygt og usikkerhed omkring sig. Behandlingen er derfor heller ikke gearet til brugere med tung psykopatologi, som kræver daglig tilstedeværelse af speciallæge og høj personaledækning i overvågningsøjemed. Institutionens kompetencer er tilrettelæggelsen af lære- og forandringsprocesser, som støtter brugerne i udviklingen af realkompetencer for en afholdende tilværelse. Mange af de misbrugere, der visiteres til denne døgnbehandling har ikke desto mindre psykiske problemstillinger og i nogle tilfælde også psykiatriske diagnoser. Det afgørende aspekt i forholdt til deres egnethed for denne misbrugsbehandling er den psykiske lidelses karakter, og hvorvidt der er iværksat en fungerende behandling.