Målgruppen i Døgnbehandling

Målgruppen består af voksne mænd og kvinder over 18 år. Hvis du kan genkende dig selv i en af de underliggende beskrivelser, vil du med sandsynlighed kunne profiterer af et behandlingsforløb på Sct. Ols.​​

Mennesker der profitere af et behandlingsforløb i Sct. Ols døgnbehandling:

  • Du er over 18 år og har motivation til at indgå i samarbejde omkring læring og forandring og med det målrettet formål, at din problematikker omkring rusmidler forandre sig.
  • Dine udfordringer og problemer med rusmidler står i vejen for dine ønsker for tilværelsen i forhold til livskvaliteten, relationer og uddannelse og beskæftigelse.
  • Du har erfaringer med rusmiddels behandling fra tidligere, men har ikke rigtigt kunne profitere der har taget et eller flere tilbagefald efter kortere eller længere perioder uden misbrug. Vi har valgt at dele tilbagefaldsbrugerne ind i grupperne, ”selvmedicinering” og ”forbehold”, idet disse to grupper kan have vidt forskellige behov.
  • Selvmedicineringsgruppen består af personer, der oplever det som decideret smertefuldt at leve et liv uden brug af rusmidler (f.eks. som følge af ubearbejdede problemområder fra barndom/opvækst) og derfor vælger at bruge rusmidler for at opnå lindring.
  • Forbeholdsgruppen består af personer, der tager tilbagefald som følge af forbehold mod at overgå til og fortsætte en afholdende levevis, og derfor vælger at bruge rusmidler i et forsøg på at opnå stemningsændringen "fra de gode gamle dage" uden negative konsekvenser. Personerne i forbeholdsgruppen siger ofte, at tilbagefaldet var en afprøvning af, om de havde genvundet evnen til kontrolleret brug af rusmidler.
  • Personer som kæmper med oprindelig smerteproblematik og stor sårbarhed som følge af svigt og overgreb i barndom og opvækst (individuel psykoterapi er ofte en del af forløbet).
  • Personer der fremstår som intellektuelt velfungerende og samtidigt har svært ved at forholde sig til egne psykiske processer (kerneværdier, følelser, konstruktioner etc.).

Behandlingen er tilsluttet et inkluderende praksisideal, som indebærer en forpligtigelse til at tilpasse behandlingen individuelt. Behandlingen er derfor velegnet til misbrugere, hvor der skal tages særlige hensyn. Eksempelvis personer, der bliver ved med at tage tilbagefald, gravide, anden etnisk baggrund, anden seksuel orientering, spiseforstyrrelser, ludomani etc. Ydermere misbrugere med specielt stor sårbarhed som følge af f.eks. overgreb og svigt tidligt i livet.

Der arbejdes ud fra et inkluderende praksisideal og en deraf følgende tilpasning af forløbet til den enkelte bruger. Der lægges vægt på at udvise fleksibilitet og rummelighed i forhold til den enkeltes behov. Behandlingen er også velegnet for personer, der fremstår som intellektuelt velfunderede, men som samtidig har svært ved at forholde sig til følelser, kerneværdier og sårbarhed etc. De pågældende kan ofte give et umiddelbart indtryk af at være socialt velfungerende og gode til at kommunikere. Det viser sig dog ofte, at deres intellektuelle formåen også fungerer som en beskyttelsesstrategi, der holder andre mennesker uden for deres intimssfære og derved bidrager til følelsesmæssig isolation og ensomhed.

Sct. Ols' er ikke et behandlingstilbud for personer, som vanemæssigt reagerer med at bruge trusler og vold. Forløbet forudsætter, at brugeren har en formåen til at tage ansvar og indgå i et socialt samspil med andre uden at sprede frygt og usikkerhed omkring sig. Behandlingen er derfor heller ikke gearet til brugere med tung psykopatologi, som kræver daglig tilstedeværelse af speciallæge og høj personaledækning i overvågningsøjemed. Institutionens kompetencer er tilrettelæggelsen af lære- og forandringsprocesser, som støtter brugerne i udviklingen af realkompetencer for en afholdende tilværelse. Mange af de misbrugere, der visiteres til denne døgnbehandling har ikke desto mindre psykiske problemstillinger og i nogle tilfælde også psykiatriske diagnoser. Det afgørende aspekt i forholdt til deres egnethed for denne misbrugsbehandling er den psykiske lidelses karakter, og hvorvidt der er iværksat en fungerende behandling.​

Målgruppen​ i Sct. Ols Dagbehandlingen

Sct. Ols' dagbehandling er et tilbud til voksne mænd og kvinder over 18 år, som har problemer med rusmidler og kan følge et misbrugsfrit dagbehandlingsforløb.

I dette tilfælde misbrugere der er bosat i en geografisk afstand, som gør det muligt for dem at følge en dagbehandling i Københavns Centrum med 5-10 min. gangafstand fra Hovedbanegården.

Dagbehandlingen er på den ene side en misbrugsfri efterbehandling for brugere, som kommer hjem fra et forløb i døgnbehandling. På den anden side er det også et tilbud til brugere, som klarer den første overgang til en misbrugsfri tilværelse uden døgnforløbets miljøafskærmning og mangler redskaberne til at leve et liv uden misbrug.

Heterogenitet i brugergruppe:

For at optimere brugernes udbytte af at deltage i denne form for misbrugsbehandling bliver der arbejdet med en heterogen brugergruppe, som kan bestå af både ældre og unge såvel som personer med anden etnisk baggrund og forskellige rusmiddelpræferencer.

Dette henviser ikke til en påstand om, at behandlingen er velegnet for alle misbrugere, men derimod til viden om mulighederne for at optimere læreudbytte ved at deltage i en heterogen brugergruppe.

Argumentationen for satsningen på denne forskellighed i brugergruppen henviser til et inkluderende praksisideal, som nedtoner tanken om det homogene læremiljø til fordel for heterogene grupper.

Mangfoldighed, forskellige læringsstile og læring i fællesskabet er her i højsædet sammen med et vedvarende fokus på, hvad den enkelte kan bidrage med, og hvordan holddannelsen på tværs af brugernes forskelligheder kan medvirke til at fremme personlig udvikling.​

Brugerprofil:

Forløbene tilrettelægges individuelt med størst mulig fleksibilitet og rummelighed i forhold til forskellige behov. Denne form for misbrugsbehandling er derfor godt gearet til brugere, hvor der skal tages specielle hensyn. Eksempelvis brugere med anden etnisk baggrund, anden seksuel orientering og vanemæssig adfærd i form af spiseforstyrrelser, ludomani etc. Ydermere personer som har brug for at lære håndtering af smerte, som relaterer til overgreb og svigt tidligt i livet.

Behandlingen er også velegnet for personer, der fremstår som intellektuelt velfungerende, men samtidigt har svært ved at forholde sig til følelser, værdier, sårbarhed etc. Ikke mindst fordi den intellektuelle formåen kan fungere som en beskyttelse, der holder andre mennesker uden for deres intime sfære og derved bidrager til isolation og ensomhed. Også selv om de pågældende giver et umiddelbart indtryk af at fungere godt i deres kommunikation og sociale samvær.

Brugergruppen indbefatter altid personer med særlig stor sårbarhed og et deraf følgende behov for tryghed. Vi er derfor ikke et velegnet tilbud for personer med voldsomt udadreagerende copingstrategier, der f.eks. indbefatter grove trusler og vold. Behandlingen forudsætter således, at brugerne evner at tage et vist ansvar og kan indgå i et socialt samspil med andre uden at skabe for meget frygt omkring sig.

Hvad dette angår, er hensynet til fællesskabet et afgørende aspekt, som i sådanne tilfælde betyder, at hensynet til fællesskabet vægtes foran individet. I praksis betyder dette, at behandlingen stopper samarbejdet med brugere, der ikke besidder et ønske om, eller en formåen til, at følge de gældende spilleregler.​

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk